Sunday, December 4, 2011

این کلیسا را حتما ببینید!

 کلیسای شفاف در بلژیک به صورتی طراحی شده که فقط از یک زاویه ی خاص نمایان خواهد شد
در بقیه ی زوایا تقریبا چیزی از کلیسا مشخص نیست

No comments: