Tuesday, December 20, 2011

نام روزهای هفته‌ی فرنگی

آیا می دانستید که نام روزهای هفته‌ی فرنگی از گاهنامه‌ی کهن ايرانی برگرفته شده است
 
نام روزهای هفته در ايران کهن بدين گونه بوده است:
 
کیوان شید = شنبه
مهرشید = یکشنبه
مه شید = دوشنبه
بهرام شید = سه‌شنبه
تیرشید = چهارشنبه
هرمزشید = پنج‌شنبه
ناهیدشید یا آدینه = جمعه
 
اينک با بررسی ريشه‌های اين واژگان به اين بر‌آيند ساده می‌رسيم:
 
کیوان شید = شنبه
Saturday = Satur + day
Saturn = کیوان
------------------------------------------------------------------------------
مهرشید = یکشنبه
Sunday = Sun + day
Sun = خور (خورشید) = مهر
------------------------------------------------------------------------------
مه شید = دوشنبه
Monday = Mon + day
Moon = ماه
--------------------------------------------------------------------------------
بهرام شید = سه‌شنبه
Tuesday = Tues + day
 * Tues = god of war = Mars = بهرام
*Tuesday 
O.E. Tiwesdæg, from Tiwes, gen. of Tiw "Tiu," from P.Gmc. *Tiwaz "god of the sky," differentiated specifically as Tiu, ancient Germanic god of war, from PIE base *dyeu- "to shine" (see diurnal). Cf. O.N. tysdagr, Swed. tisdag, O.H.G.ziestag. The day name (second element dæg, see day) is a translation of L. dies Martis (cf. It. martedi, Fr. Mardi) "Day of Mars," from the Roman god of war, who was identified with Germanic Tiw (though etymologically Tiw is related to Zeus), itself a loan-translation of Gk. Areos hemera. In cognate Ger. Dienstag and Du. Dinsdag, the first element would appear to be Gmc. ding, þing "public assembly," but it is now thought to be from Thinxus, one of the names of the war-god in Latin inscriptions.
---------------------------------------------------------------------------
تیرشید = چهارشنبه
Wednesday = Wednes + day
* Wednes = day of Mercury  = Mercury = تیر
*
Wednesday 
O.E. Wodnesdæg "Woden's day," a Gmc. loan-translation of L. dies Mercurii "day of Mercury" (cf. O.N. Oðinsdagr, Swed.Onsdag, O.Fris. Wonsdei, M.Du. Wudensdach). For Woden, see Odin. Contracted pronunciation is recorded from 15c. The Odin-based name is missing in German (mittwoch, from O.H.G. mittwocha, lit. "mid-week"), probably by influence of Gothic, which seems to have adopted a pure ecclesiastical (i.e. non-astrological) week from Greek missionaries. The Gothic model also seems to be the source of Pol. sroda, Rus. sreda "Wednesday," lit. "middle."
--------------------------------------------------------------------------
هرمزشید = پنج‌شنبه
Thursday = Thurs + day
* Thurs = Thor = day of Jupiter = Jupiter = هرمز
*
Thursday 
O.E. Þurresdæg, perhaps a contraction (influenced by O.N. Þorsdagr) of Þunresdæg, lit. "Thor's day," from Þunre, gen. ofÞunor "Thor" (see Thor); from P.Gmc. *thonaras daga- (cf. O.Fris. thunresdei, M.Du. donresdach, Du. donderdag, O.H.G.Donares tag, Ger. Donnerstag "Thursday"), a loan-translation of L. Jovis dies "day of Jupiter," identified with the Gmc. Thor (cf. It. giovedi, O.Fr. juesdi, Fr. jeudi, Sp. jueves), itself a loan-translation of Gk. dios hemera "the day of Zeus."
-------------------------------------------------------------------------
ناهیدشید یا آدینه = جمعه
Friday = Fri + day
* Fri = Frig = day of Venues = Venues = ناهید
*
Friday 
O.E. frigedæg "Frigga's day," from Frige, gen. of Frig (see Frigg), Germanic goddess of married love, a West Germanic translation of L. dies Veneris "day of (the planet) Venus," which itself translated Gk. Aphrodites hemera. Cf. O.N. frijadagr, O.Fris. frigendei, M.Du. vridach, Du. vrijdag, Ger. Freitag "Friday," and the Latin-derived cognates O.Fr. vendresdi, Fr.vendredi, Sp. viernes. In the Germanic pantheon, Freya (q.v.) corresponds more closely in character to Venus than Frigg does, and some early Icelandic writers used Freyjudagr for "Friday." Black Friday as the name for the busy shopping day after U.S. Thanksgiving holiday is said to date from 1960s and perhaps was coined by those who had the job of controlling the crowds, not by the merchants; earlier it was used principally of days when financial markets crashed.
Farshid Farhat Academic Website
Farshid Farhat Assistantship Website
Farshid Farhat GooglePage
Farshid Farhat GoogleSite
Farshid Farhat Picasaweb
Dawn of Darkness
coolteenbuddy
farshead
Farsheed Farhat
frashpix
sbisc4sharif
BLOGSPOTTER
FBLOGGER
mp3 music playlist
Bahram Radan
Sanjesh سنجش
Sazman Sanjesh سازمان سنجش
300 THE MOVIE (Three Hundred)
Mohammad Reza Golzar
HEART
frash labels
frash83
frash next generation
Forgotten Dream
frash yahoo! 360
Apple iPhone .ir
Persian Girl
frash
Persian Boy
Farshid 2002
Farshid 2007
Farshid 2010
Farshid 2001
DREAM
Farshid 2006
Farshid 2011
Farshid 2000
فرشید
Farshid 2009
Farshid 2004
Farshid 2008
Farshidus
فرحت
FARHAT
سایت گوگل فرشيد فرحت
sbisc4sut
فراامنیت
کودکان خیال
Student Branch of Iranian Society of Cryptology
شاخه دانشجويی انجمن رمز ایران در دانشگاه صنعتی شریف

Saturday, December 17, 2011

TazeTarin Tasavire Microscopy, Ziba & Tarsnak

تازه ترین تصاویر میکروسکوپی، زیبا و ترسناک

نمایشگاهی با عنوان "فضای حیرت انگیز درون" به نمایش تصاویر علمی و هنری تهیه شده توسط مرکز تحقیقات میکروسکوپی و میکروآنالیز استرالیا می پردازد. این مرکز شبکه ای از آزمایشگاه های دانشگاهی سراسر این کشور است.این جاندار کوچک دریایی، نامش بریوزوئاست که کولونی تشکیل می دهد. هر کدام از این جانداران تنها چند میلیمتر طول دارند.
در این عکس اسکلت این جاندار نشان داده شده است. سوراخ های موجود در این اسکلت منافذی برای رسیدن غذا به موجود
زنده است. عکس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی توسط دیوید سالت از دانشگاه ملی استرالیا گرفته شده است.
این تصویر عضو خرطومی شکل یک شب پره است که برای نوشیدن مایعات از آن استفاده می کند. قسمت های سبز رنگ
اندام های چشایی آن هستند. عکس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی توسط درن براون از دانشگاه کوئینزلند گرفته شده است.
بیاب و نابودش کن!‌ این تصویر نشان می دهد که چگونه یک سلول سیستم ایمنی بدن، به نام ماکروفاژ به اجسام خارجی
مانند باکتری حمله می کند به طوری که از درون نابود می شود. عکس توسط درن براون از دانشگاه کوئینزلند گرفته شده است.
این دندان های یک کیتون است‌. کیتون یک نرم تن آبزی است و از جلبک های روی صخره ها تغذیه می کند.
دندان های کیتون برای تغذیه از روی صخره ها باید قوی باشد به همین دلیل دندان های آنان حاوی آهن است
که در عکس به رنگ نارجی دیده می شود. تصویر با استفاده از اشعه ایکس توسط دکتر جرمی شا،
دانشگاه وسترن استرالیا و پروفسور الن جونز، دانشگاه سیدنی تهیه شده است.
دو دانه گرده از گل اقاقیای استرالیایی. پوشش خارجی نقش محافظ دارد و در تولید مثل گیاه نیز نقش مهمی دارد. هر دانه گرده
حدود ۴۴ میکرومتر است. تصویر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی توسط دکتر راجر هدی از دانشگاه ملی استرالیا گرفته شده است
استئوبلاست یا سلول به وجود آورنده استخوان بر روی ماده ای که برای کمک به جوش خوردن استخوان قرار داده شده، رشد می کند
این ماده از اکسید کلسیم و دی اکسید سیلیکون و نیز استرانسیوم و روی تشکیل شده و به سلولهای استخوانی کمک می کند
بهتر رشد کنند.تصویر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی توسط دکتر گوچنگ وانگ و دکتر زوفو لو، دانشگاه سیدنی گرفته شده است
قسمت های قرمز رنگ مجراهای انتقال شیر در یک پستان مبتلا به سرطان است که توسط بافت های پیوندی احاطه شده است.
تصویر توسط آرتور چی ین، الی کیبل، و دکتر لیلین سون از دانشگاه سیدنی گرفته شده است.
یکی از گیاهان متعلق به قطب جنوب به نام "علف مویی شکل". این تصویری از مقطع عرضی ریشه این گیاه است
که چیدمان سلول ها را نشان می دهد. عکس توسط دکتر پتا کلود دانشگاه وسترن استرالیا گرفته شده است.
قسمت های قرمز رنگ سلول های مویرگ هایی هستند که قلب را تغذیه می کنند (در زمینه تیره رنگ).
نقاط آبی هسته سلول ها هستند. عکس توسط دکتر پل موناگان، دکتر تریسی هینتون،‌ دی گرین و
دکتر کیم وارک از سازمان تحقیقات علمی و صنعتی مشترک المنافع (CSIRO) گرفته شده است.
کریستال ها در نوعی مبتکرانه از چدن بسیار سخت. عکس توسط کریس بری، نیک فرگوسون،
دکتر پت بریمبی، دکتر گونله پراوست و پروفسور جولی کرنی، از دانشگاه سیدنی گرفته شده است.
تصاویری چرخش داده شده از یک نمونه از آلیاژ آلومینیوم. هر نقطه نشان دهنده یک اتم و قسمت های رنگی
نشان دهنده مکان هایی هستند که اتم ها به شکل کریستال درآمده اند. عکس توسط دکتر گنگ شا،
دکتر بپتیست گالت از دانشگاه سیدنی گرفته شده است.
کریستال تیتانات استرانسیوم در یک میدان الکتریکی که اطلاعاتی را درباره پتانسیل های الکتریکی به دست می دهد.
عکس توسط پروفسور اندرو جانسون، از دانشگاه وسترن استرالیا گرفته شده است.

Switzerland


Switzerland

The village of Wengen where we stayed in an alpine chalet/hotel, above the Lauterbrunnen valley.


Lauterbrunnen below, with its iconic waterfall. The valley reminds me of Yosemite, with a small village in it.


The train system in Switzerland is excellent. Above, a cog train that takes passengers towards the Eiger.


The train to Jungfrau.


In the village of Lauterbrunnen.


Another scene from Lauterbrunnen.


Alpine cable cars rise into the fog above Wengen.


The lakeshore village of Brienz.


Brienz.Lucerne.


Alpine village of Murren.


We found a bar with an interior in the motif of the movie "Alien".


Besides cows, goats and sheep tend to be outfitted with bells.


A cog train at Kleine Scheidegg.


Riding the train from Kleine Scheidegg back to Wengen offered stunning valley views.


The Swiss version of "Zip Line" takes you up to 75 MPH for almost a 1/2 mile.


Risking myself and a DSLR camera, I had no choice but to zip down to get this picture.


Relaxing with a plate of charcuterie under Mt. Eiger.


June brings out alpine flowers during my hike.


It seems many lower peaks in Switerland have huts that serve food and beer, my goal can be seen above.


A one hour uphill hike is required to enjoy this beer garden deck propped over glaciers.

Wednesday, December 14, 2011

Chance


متن رو تا انتها بخون یقینا تو هم ارسال می کنی

اولش كه اين ايميل برام اومد و مي خوندم خيلي مسخره به نظر مي رسيد اما حين
خوندنش
تلفني بهم شد و خبر خوبي شنيدم مبني بر نتيجه دادن قريب سه سال زحمتم در يك
زمينه
خاص . راستش حسابي شوكه شدم و با خودم گفتم اگه حتي 001% هم احتمال بدم كه
ممكنه
اتفاق بيفته به ارسال كردنش مي ارزه .


متن نامه


به نام صاحب شانس

« با عشق و دعا همه چيزممکن است.»
دوست من با نگاه به این نامه شما ابتدا به یاد خالق عشق باشید و اين نامه را
زمانیکه دريافت مي کنيد به آنچه دوست دارید دست خواهید پیدا کرد فکر کنید و
کسي راکهدوست داريد و میدانید گرفتا ر است برای او با قلبتان برایش دعا کنید
تا مشکلات اواز طرف خدا به واسطه شما حل گردد و بعد ومنتظريک اتفاقی که
انتظارش می کشید و حتیتصورش را نمی کنید برایتان اتفاق خواهد افتاد برکتی از
دعای آن دوست بیشتر برای شماخواهد رسید این یک راز است اين نامه از روی شانش
براي خوش شانسي شما فرستاده شده است نسخه اصلي علی رغمی کهمدعی می شوند
درکشورانگلستان مي باشد در
 ونزوئلا نزد یک دختر دانشجوی مکانیک به نام ماریا می باشد و ارسال کننده اصلی
آن ماریا می باشد . و این نامه توسط یکی ازمهندسین ایرانی که در یکی از پروژه
های شرکت های ایرانی در آنجا مشغول به کار بودبه صورت اتفاقی در یکی ایمیل
کاری کارگاهی از دوست و همکار ونزوئلائیش دریافت شد واو نیز به همه دوستان خود
که تعداد زیادی از آنها نیز در ایران بودند ارسال کرد و
دوست به دوست به دست شما رسیده است .اين نامه تا کنون طبق اخبار رسمی
ماکروسافت از 15 ماه گذشته تا کنون 49 باردردنيابه 9 زبان چرخيده است. و
افرادی که نامشان در این نامه هستند همه دارای هویت واقعی
می باشند .شانس براي شمافرستاده شده است شاید در دور بعد نام شما هم به عنوان
یکی از این افراد در این نامه قید شود ظرف مدت کمتر از سه روزپس از دريافت اين
نامه اخبارخوشي
را دريافت خواهيد نمود .اين شوخي نيست باارسال آن شما خوش شانسي خواهيد آورد
پول نفرستيد کپي ها رابراياشخاص بفرستيد که فکرمي کنيدبه شانس احتياج
دارند.اين نامه را نگه نداريد.اين نامه
راظرف مدت 96ساعت ازدست شما خارج شود.يک وکیل بلژیکی می گوید نود دو
هزاریوربابت حق الوکاله ام دريافت نمود ولي احساس میکنم چون اين زنجيرراشکستم
آن را ازدست دادم.درهمين حال دراسکاتلند یوهان کی می گوید به دليل اينکه اين
نامه رابه جريان انداختم

یک میلیون دلار دریافت کنم.سه روز بعد توانستم در بزرگترین قرعه کشی هدیه بیمه
عمر خود را قبل از موعد به ارزش در ایران شخصی به نام حسین زینی وند می گوید
زمانی که این نامه به دستم رسید ابتدا زیاد توجه ای نکردم ،آن روزها من کمی
نگران کم حوصله و وضعیت مالی زیاد مناسبی همنداشتم و زمانی که این نامه به
دستم رسید حدودا اوایل ماه آگوست سال 2009میلای بودکه بعد از مدت ها ایمیلم را
باز کردم زیاد توجه ای نکردم اول ، اما این نامه راخواندم و برایم جالب بود
حتی تا اینقدر جالب بود که بار انرژی مثبت خاصیبرایمداشت من آن را برای کلیه
دوستانم ارسال کردم و دو
 روز بعد آن فکر بکر ونویی به سرم
زد و اولین کاری که کردم رفتم ایده خودم رو با ثبت یک domain به نام
............ثبت کردم همین ایده و فکر را بعد از دریافت این نامه که بدستم
رسید منتج به یک رونقدادن شرکت کاسیان من شد که الان ارزش میلیاردی دارد ، و
حتی تونستم به خیلی از
دوستانم نیز در این رابطه کمک شغلی و مالی کنم و من رو خیلی مشهور کرد در کارو
بارم ودر کشورم ایران. در این مورد خیلی افراد به این نسخه اعتقاد دارند و
برایشان شانس آورده تینو یک نقاش معروف محلی هلندی می گوید من و شاگردانم آرزو
می کنم یکبار دیگر ایننامه دست ما بصورت اتفاقی برسد چون یکبار که رسید کار
شانس بالایی برای من داشت وتونستم از این راه با خیلی از آأما در مورد کارم
دوست بشم به شرط آنکه شماهم به نوبه خود آن رابراي ديگران حداقل برای همه
دوستانتان ارسال
نماييد.
. حتماُ20 کپي بفرستيدو ببينيدکه ظرف مدت 4روزچه اتفاقي مي افتد. اين زنجيره
ازونزوئلا شروع شدواين نامه از مارایا پيگيري وبه ژوهان مرد خیری در آمريکاي
شمالینوشته است او دانشجوی مهندسی مکانیک است و شاغل . ازآنجاکه اين کپي بايد
درسراسرجهان بگرددشمابايد20کپي تهيه نموده وبراي دوستان وهمکارانتانبفرستيدپس
از چندروزشمايک سورپريزدريافت خواهيدنموداين يک حقيقت است حتي اگرشمايک شخص
خرافاتينباشيد. حداقل به این باور داشته باشید در آن نام ها و هویت هایی که
وجوددارد قابل
استناد و دسترس بوده و می توان با آنها مکاتبه نمود .و این موضوع را تصدیق
کنند .بخوانيد فقط پاک نکنيد .دوست عزيزشما نيز ميتوانيد به جاي کپي اين
نامهرا به 21نفراز دوستانتان از طريق پست الکترونيکي ارسال کنيدو شانس خود را
امتحان کنيد (يا کپي
کنيد وبه 30نفر که احتياج دارند بدهيد.)یک پزشک فرانسوی که دوست نداشت نامش
عنوان گردد می گوید من هر بار که این نامه بهدستم می رسد برای دوستانم مجدد
ارسال می کنم چون اعتقاد دارم خداوند هر چیزی را که وسیله خوبی قرار می دهد و
در آن بدی وجود ندارد ما بندگان خوب باید به آن
عمل کنیم.به يادداشته باشيد حتي اگر اعتقادي نداشته باشيد اين نامه بنا به
دلايل خاص وعجيبي عمل می کند و برای شما بهترین چیزی را که در قلبتان آرزو می
کنید به ثمرمی آورد پس
همین الان برای بیست نفر از دوستانتان ارسال کنید

Sunday, December 11, 2011

آموزشگاه موسیقی نوای سه گاه

برگ نخست

برگ اول آموزشگاه موسیقی نوای سه گاه (با مجوز رسمی از وزارت ارشاد)
آموزشگاه موسیقی نوای سه گاه با کمک گروهی از اساتید مجرب دانشگاه و فارغ التحصیلان رشته موسیقی آماده آموزش هنرجویان در زمینه انواع سازها و آوازهای ایرانی و کلاسیک، مبانی و سلفژ هارمونی، آهنگسازی، موسیقی کودکان (ارف)، و کلاسهای کنکور موسیقی میباشد.
برگ نخست

 
 
 
برای ثبت این وبسایت در آرشیو اینترنتی خود بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.
AddThis Social Bookmark Button AddThis Feed Button
 
 
 
designed by frash

Monday, December 5, 2011

دو ویژگی جالب Gmail که شاید ندانید!


دو ویژگی جالب Gmail که شاید ندانید!

Gmail را دیگر همه می‌شناسند. سرویس پست الکترونیکی شرکت گوگل با فضای بزرگ و امکانات بی‌نظیر و امنیت مثال‌زدنی. شاید باور نکنید اما حتی کسانی که از جیمیل استفاده نمی‌کنند هم به نوعی مدیون جیمیل هستند چون اولین شرکتی بود که سنت ارائه فضای میزبانی با حجم بالا به صورت رایگان به کاربران را بنا نهاد. فضایی که با یک گیگابایت شروع شد و امروز به بیش از هفت گیگابایت رسیده است. این اقدام جیمیل بود که باعث شد شرکتهای رقیب مجبور به دست و دلبازی بیشتر شوند و آنها هم فضای میزبانی را زیاد کنند. نمی‌دانم آن روزها را یادتان هست که Yahoo mail به هر مشترک تنها ۴ مگابایت فضای رایگان می‌داد؟! شاید اگر جیمیل نبود مدیران یاهو هنوز هم به ارائه بیشتر از ۴ مگابایت رضایت نداده بودند!

گذریم! امروز می‌خواهم دو ویژگی جالب آدرسهای پست الکترونیکی جیمیل را معرفی کنم. ویژگی‌هایی که جدید نیست اما شاید شما تا به امروز نمی‌دانستید:

۱- بی‌اثر بودن کاراکتر نقطه (.) در آدرس : 

اجازه بدهید به جای توضیح با مثالی این ویژگی را شرح دهم. فرض کنید آدرس yourname@gmail.com متعلق به شما باشد. در این صورت آدرس your.name@gmail.com هم متعلق به شماست! اگر هنوز متوجه نشده‌اید که جریان چیست به کاراکتر نقطه (.) بین دو کلمه Your و name در آدرس دوم دقت کنید! یعنی کاراکتر نقطه در هر جای آدرس قبل از کاراکتر @ اثری در هویت و ماهیت آن ایمیل نمی‌گذارد. شما می‌توانید بین حروف بخش اول آدرس ایمیلتان هر جا که خواستید نقطه بگذراید و باز هم آن ایمیل متعلق به شماست و تمام ایمیلهای ارسالی به آن آدرس باز هم به صندوق پستی شما ختم خواهند شد. البته تعداد نقطه‌ها می‌تواند بیشتر از یک عدد باشد. به عنوان مثال این آدرس هم متغلق به شماست : y.o.u.r.n.a.m.e@gmail.com

2- اضافه کردن عبارت دلخواه به انتهای بخش اول آدرس با استفاده از کاراکتر مثبت (+) :

مجددا در قالب یک مثال این ویژگی را شرح می‌دهم. دوباره فرض کنید yourname@gmail.com آدرس شما باشد. در این صورت yourname+everything@gmail.com هم آدرس شماست. به این معنا که با اضافه کردن کارکتر + در انتهای بخش اول آدرس در ادامه آن می‌توانید هر چه می‌خوهید بنویسید و این آدرس جدید باز هم ایمیل شماست و پیامهای ارسالی به این آدرس هم به صندوق شما خواهد آمد.

خبر خوب دیگر این است که شما می‌توانید ویژگی ۱ و ۲ را با هم ترکیب کنید و به صورت همزمان از آن استفاده کنید. یعنی در یک آدرس هم از کاراکتر نقطه بین حروف استفاده کنید و در همان آدرس با استفاده از ویژگی دوم و کاراکتر + یک عبارت به انتهای آدرس اضافه کنید.

اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که این ویژگی‌ها به چه دردی می‌خورند؟

راستش را بخواهید به خیلی دردها! فرض می‌کنیم شما آدم پرمشغله‌ای هستید و هر روز با تعداد زیادی ایمیل سر و کار دارید. مثلا یک استاد دانشگاه هستید که همزمان دو درس A و B را در دانشگاه تدریس می‌کنید و دانشجویانتان باید تکالیف خود را به آدرس شما بفرستند. در اینصورت شما می‌توانید به دانشجویان گروه اول بگویید که به جای فرستادن تکالیف به آدرس yourname@gmail.com آن را به آدرس yourname+Lesson.A@gmail.com و به دانشجویان گروه دوم هم بگویید که تکالیف خود را به آدرس yourname+Lesson.B@gmail.com بفرستند. در اینصورت شما می‌توانید با تعریف کردن یک فیلتر ساده در جیمیل به جیمیلتان دستور بدهید که تمامی ایمیلهای ارسالی به این دو آدرس را با کلماتی که شما تعیین می‌کنید برچسب بزند و به عنوان ایمیل خوانده شده علامت گذاری کند. در اینصورت تا پایان ترم دیگر نیازی نیست نگران گم کردن ایمیل دانشجویانتان باشید چون گوگل با این ویژگی به سادگی آنها را دسته بندی کرده و شما با استفاده از برچسبها راحت می‌توانید تکالیف دانشجویان هر کلاس را به تفکیک با یک کلیک ببینید.

یا مثلا شما به سایتی مراجعه می‌کنید که برای ارائه خدمتی ایمیل شما را درخواست می‌کند اما از طرف دیگر شما دوست ندارید این سایت در آینده برای شما ایمیل بفرستد. می‌توانید به جای ایمیلتان آدرسی مثل yourname+spam@gmail.com به آن سایت بدهید و با استفاده از فیلترها به گوگل فرمان دهید هر ایمیلی که به آن آدرس ارسال می‌شود را بدون خوانده شدن پاک کند! 

Sunday, December 4, 2011

این کلیسا را حتما ببینید!

 کلیسای شفاف در بلژیک به صورتی طراحی شده که فقط از یک زاویه ی خاص نمایان خواهد شد
در بقیه ی زوایا تقریبا چیزی از کلیسا مشخص نیست